Uvjeti osiguranje

Uvjeti za osiguranje jamčevine za turističke paket aranžmane

Uvodne napomene:
Pojedini izrazi u ovim uvjetima za osiguranje jamčevine za turistički paket aranžman ( u nastavku teksta: uvjeti ) imaju sljedeća značenja:
OSIGURATELJ – Triglav osiguranje d.d., 10 000 Zagreb, A. Heinza 4, s kojim je zaključen ugovor o osiguranju;

UGOVARATELJ OSIGURANJA – putnička agencija organizator putovanja odnosno putnička agencija koja organizira turistički paket aranžman i koja ga prodaje izravno ili nudi na prodaju putem posrednika;

OSIGURANIK – putnik, odnosno kupac koji kupuje ili je suglasan kupiti turistički paket aranžman, osoba u korist koje kupac kupuje turistički paket aranžman ili osoba na koju kupac ili osoba za koju je kupac kupio turistički paket aranžman, prenese pravo korištenja turističkog paket aranžmana;

TREĆA OSOBA – osoba koja nije subjekt ugovora o osiguranju, odnosno osoba čija odgovornost nije obuhvaćena ovim osiguranjem;

IZNOS OSIGURANJA – najveći iznos osigurateljeve obveze za svaki osigurani slučaj odnosno najveći kumulativan iznos osigurateljeve obveze tijekom razdoblja osiguranja;

PREMIJA – iznos koji se plaća za osiguranje na temelju ugovora o osiguranju;

POLICA OSIGURANJA – isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju;

POTVRDA O OSIGURANJU JAMČEVINE ILI UGOVOR – uručuju se osiguraniku pri uplati predujma ili cijeloga iznosa turističkog paket aranžmana i koja mu omogućava neposredno ostvarivanje prava nanaknadu štete obuhvaćene osiguranjem prema ovoj klauzuli;

OSIGURANI SLUČAJ – svaki iznos (šteta) koju pretrpi putnik – korisnik turističkog paket aranžmana, time da se osigurateljeva obveza odnosi isključivo na plaćanje cijene putovanja, ako zbog platne nesposobnosti ili zbog stečaja ugovaratelja osiguranja izostanu usluge turističkoga paket aranžmana, nužnog smještaja, prehrane i povratka putnika u domicil kao i sve nastale tražbine po toj osnovi, koji su prouzročeni zbog nesolventnosti ili stečaja organizatora, ako je ugovorom o putovanju u paket- aranžmanu uključen prijevoz putnika.

TURISTIČKI PAKET ARANŽMAN – kombinacija od najmanje dvije pojedinačne turističke usluge koje se prodaju po ukupno unaprijed utvrđenoj (paušalnoj) cijeni, s time da ukupna usluga traje dulje od dvadeset i četiri sata ili uključuje barem jedno noćenje, odnosno smještaj.

PG-TJ/18-05-hr

Članak 1. Predmet osiguranja
1) Prema ovim Uvjetima Osiguratelj se obvezuje da će, uz ograničenja navedena u ovim Uvjetima naknaditi osiguraniku svaki iznos (štetu) do visine iznosa osiguranja utvrđenog člankom 3. ovih Uvjetakoji bi ovaj pretrpio u slučaju nastanka osiguranoga slučaja. Organizator je dužan putniku osigurati neposredno ostvarivanje prava na isplatu iz jamčevine i u svrhu dokaza tog prava putniku predati ugovor ili potvrdu ugovora o putovanju u paket-aranžmanu sukladno Zakonu o ZPUT moraju sadržavati navod da putnik na temelju tog ugovora ili potvrde ima mogućnost neposrednog ostvarenja prava na naknadu iz ovoga članka od Osiguratelja.

Članak 2. Utvrđivanje boniteta ugovaratelja osiguranja
(1) Prije zaključivanja osiguranja prema ovim Uvjetima ugovaratelj osiguranja obvezan je dostaviti Osiguratelju obrazac “Ponuda za osiguranje jamčevine za putničku agenciju organizatora
putovanja” sa svim podacima i prilozima predviđenim u tom obrascu. Zaključenjem ugovora o osiguranju obrazac ponude zajedno sa svim podacima i prilozima postaje njegovim sastavnim dijelom.
(2) Vezano uz svoj bonitet ugovaratelj osiguranja obvezuje se:
a) da će, bez posebnog osigurateljevog zahtjeva, izvješćivati osiguratelja o svim važnijim promjenama koje mogu utjecati na njegov kredibilitet;
(3) Ugovaratelj osiguranja obvezan je, na osigurateljev zahtjev, u svako vrijeme dostaviti mu dokaze o svome bonitetu, podatke o razvoju poslova i druge podatke i informacije koje mogu biti važne s gledišta ocjene i procjene njegovog kredibiliteta.

Članak 3.Opseg pokrića
(1) Prema ovim Uvjetima osiguranjem su obuhvaćeni svi turistički paket aranžmani definirani u uvodnim napomenama koje ugovaratelj osiguranja organizira u okviru svoga redovnog poslovanja.
(2) Ugovaratelj osiguranja je osiguran, prema ovim Uvjetima, u tijeku osigurateljne godine na iznos od 10% od ostvarenog prometa iz prethodne godine s osnove organiziranih nturističkih paket aranžmana i najviše do 6.636,14 EUR (50.000,00 *HRK) po putniku.
(3) Osigurateljeva obveza vezuje se uz prošlogodišnji ostvareni promet s osnove organiziranih turističkih paket aranžmana. Za ugovaratelje osiguranja koji tek započinju sa svojim poslovanjem iznos osiguranja odredit će se prema planiranome prometu ugovaratelja osiguranja s osnove organiziranih turističkih paket aranžmana u tekućoj godini, a ako ne postoje takvi planski pokazatelji, iznos osiguranja odredit će se u visini od najmanje 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti izračunato prema srednjem tečaju HNB na dan zaključenja ugovora o osiguranju. Promet s osnove organiziranih turističkih paket aranžmana i najveća ukupna (kumulativna) osigurateljeva obveza tijekom razdoblja osiguranja (limit pokrića za sve nastale štete) određuje se u polici. Ako tijekom godine ugovaratelj osiguranja premaši promet naveden u polici osiguranja postupit će se prema odredbama čl. 6. ovih Uvjeta.
(4) Ako tijekom razdoblja osiguranja osiguratelj isplati iznos odnosno iznose koji dosegnu iznos osiguranja odnosno najveću (kumulativnu) osigurateljevu obvezu iz čl. 3., st. (3) Ugovor o osiguranju smatrat će se automatski raskinutim.
(5) Zatezne kamate nisu obuhvaćene osiguranjem prema ovim uvjetima.
Članak 4. Provođenje jamstvenog naloga
(1) Potvrde ispostavlja ugovaratelj osiguranja i uručuje ih osiguraniku radi neposrednog ostvarivanja prava na materijalnu štetu obuhvaćenu osiguranjem prema ovim Uvjetima.
(2) Ugovaratelj osiguranja obvezan je ispostaviti potvrde zajedno s ostalim dokumentima o putovanju (putne karte, voucheri i sl.) pri prvoj uplati vezanoj uz ugovoreni turistički paket aranžman, a sukladno odredbama iz čl. 2. ovih Uvjeta.
Članak 5. Podnošenje odštetnog zahtjeva i naknada štete (1) Štetan događaj može nastupiti samo u slučaju platne nesposobnosti ugovaratelja osiguranja ili ako se protiv ugovaratelja osiguranja pokrene stečajni postupak.
(2) Ugovaratelj osiguranja obvezan je dati osiguratelju sve informacije potrebne za utvrđivanje njegove odgovornosti prema ovim Uvjetima. Za vrijeme trajanja osiguranja ugovaratelj je obvezan obavijestiti osiguratelja o promjeni imena/naziva i promjeni prebivališta/sjedišta
(3) Osiguratelj se obvezuje naknaditi štetu u roku 14 četrnaest) dana od dana zaprimanja odštetnog zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom (dokazi o obavljenim uplatama za turistički paket
aranžman, izvornici potvrda za jamčevinu, dokazi da turistički paket aranžman nije obavljen i zbog kojega razloga, računi potrebni za utvrđivanje visine troškova putovanja i druga dokumentacija koju Osiguratelj zatraži radi utvrđivanja osnove i visine svoje obveze). Ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno stanovito vrijeme taj rok počinje teći od dana kada je utvrđena osigurateljeva obveza i njezin iznos. Iznimno, osiguranicima zatečenim na putovanju u vrijeme nastupa štetnog događaja omogućit će se povratak u domicil ili nastavak korištenja aranžmana putem isplate akontacije.Konačan obračun naknade štete obavit će se po povratku osiguranika u domicil i podnošenju odštetnog zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom o troškovima nužnog smještaja, prehrane i povratka putnika u domicil i, kao i sve nastale tražbine po toj osnovi, koji su prouzročeni zbog nesolventnosti ili stečaja organizatora, ako je ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu uključen prijevoz putnika.
(4) Osiguratelj će isplatiti odštetu onoj osobi za koju se nakon pažljive provjere utvrdi da je osoba ovlaštena za primitak odštete.
(5) Ako Osiguratelj ne obavi isplatu u predviđenome roku, osoba iz st. (3) ovoga članka ima pravo na zakonske zatezne kamate.
(6) Naknada štete obavlja se isključivo u kunama, bez odbitka samopridržaja (franšize). Članak 6. Premijska stopa i plaćanje premije
(1) Putnička agencija dužna je putniku ispostaviti povrdu o osiguranju jamčevine ili ugovor prilikom uplate turističkog paket aranžmana (ako se paket aranžman uplaćuje jednokratno) ili uplatom prvog obroka paket aranžmana (ako je plaćanje paket aranžmana ugovoreno u obrocima), sukladno odredbama čl. 2. ovih Uvjeta.
(2) Premijska stopa za osiguranje prema ovim Uvjetima određuje se u postotku od ukupne nominalne vrijednosti svih prodanih turističkih paket aranžmana. Visina premijske stope i iznos
minimalne depozitne godišnje premije određeni su u Premijskom sustavu za osiguranje jamčevine za turistički paket aranžman.
(3) Ugovaratelj osiguranja obvezan je platiti premiju osiguranja odjednom i to pri zaključenju ugovora o osiguranju, ako se ne ugovori drugačije.
(4) Ako se istekom godine osiguranja utvrdi da je ugovaratelj osiguranja premašio promet kojega je prikazao osiguratelju kao osnovicu za obračun premije, obračun premije obavlja se primjenom stope iz članka 6., st. (2) Uvjeta na ukupan ostvareni promet ugovaratelja osiguranja s osnove prodanih turističkih paket aranžmana, pri čemu je ugovaratelj osiguranja obvezan platiti osiguratelju
razliku premije koja se u tom obračunu iskaže. Konačan obračun premije obavlja se temeljem ostvarenog prometa od prodaje turističkih paket aranažmana , s time da je ugovaratelj
osiguranja obvezan dostaviti osiguratelju navedene podatke u roku 15 dana od isteka zakonskoga roka za njezinu predaju.

(5) Osim obračunate premije ugovaratelj osiguranja obvezan je platiti i iznos poreza ili drugoga davanja ako je ono na dan fakturiranja predviđeno zakonskim odredbama.
(6) U slučaju raskida ugovora o osiguranju konačan obračun premije obavlja se za razdoblje od dana s kojim je osiguranje započelo pa do dana s kojim se raskida ugovor o osiguranju.
(7) Ugovaratelj osiguranja obvezan je platiti razliku premije iz st. (4) ovoga članka s pripadajućim davanjima iz st. (5) ovoga članka u roku 8 (osam) dana, računajući od dana primitka osigurateljevoga obračuna, ako se ne ugovori drugačije. U slučaju kašnjenja s plaćanjem premije ugovaratelj osiguranja obvezan je osiguratelju platiti i zakonsku zateznu kamatu.
(8) Ako ugovaratelj osiguranja ne plati premiju u ugovorenome roku, a nije platno nesposoban ili protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, osiguratelj ima pravo raskinuti ugovor o osiguranju u roku 30 dana uz prethodnu pisanu obavijest ugovaratelju osiguranja.
Članak 7. Pregled poslovnih knjiga
(1) Osiguratelj ima pravo pregleda odgovarajućih poslovnih knjiga i evidencija ugovaratelja osiguranja radi nadzora ispravnosti podataka prijavljenih za obračun premije. Osiguratelj se obvezuje da će podatke iz dostavljenih prijava i podatke koje je doznao očevidom poslovnih knjiga i evidencija ugovaratelja osiguranja čuvati kao poslovnu tajnu.
(2) Ugovaratelj osiguranja obvezuje se da će osiguratelju ili od njega ovlaštenim osobama omogućiti nesmetan uvid u poslovne knjige i evidencije iz st. (1) ovoga članka.
(3) Osiguratelj je dužan naknaditi štetu i u slučaju nepostupanju po stavku (1) . Članak 8. Zabrana netočnog prikazivanja sadržaja Ugovora
(1) Ovim uvjetima obuhvaćena su samo jamstva putničke agencije za naknadu materijalne štete koju bi putnik – korisnik turističkog paket aranžmana pretrpio u slučaju nastanka osiguranog slučaja navedenog u uvodnim napomenama i u čl. 1.ovih Uvjeta ugovaratelj osiguranja ne smije nastupati kod putnika s tvrdnjom da su osiguranjem zaključenim prema ovim Uvjetima osigurane i druge odgovornosti putničke agencije i tako dovoditi putnika u zabludu da su i drugi njegovi interesi osigurani ugovorom o osiguranju zaključenim prema ovim Uvjetima.
Članak 9. Trajanje osiguranja
(1) Ugovor o osiguranju proizvodi svoj učinak nakon isteka dvadesetčetvrtog sata dana koji je u polici naznačen kao dan početka trajanja osiguranja i traje do završetka posljednjega dana roka na koji je osiguranje ugovoreno, ako se ne ugovori drugačije.
(2) Ako rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, svaka strana može raskinuti ugovor s danom isteka tekuće godine osiguranja, izvješćujući o svojoj namjeri u pisanu obliku drugu ugovornu
stranu najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja. U tom slučaju osiguranje prestaje istekom dvadesetčetvrtoga sata posljednjega dana tekuće godine osiguranja.
Članak 10. Obveza osiguratelja
(1) Osigurateljeva obveza iz osiguranja počinje, ako se ne ugovori drugačije, istekom dvadesetčetvrtoga sata dana koji je u polici naznačen kao početak osiguranja ako je do toga dana plaćena premija, a ako premija nije plaćena, istekom dvadesetčetvrtoga sata dana uplate premije. Osiguratelj zadržava pravo na odbijanje ponude za sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno pravo na
jednostrani raskid ugovora o osiguranju i/ili zamrzavanje sredstava ukoliko su ugovaratelj osiguranja ili s njim povezane osobe evidentirane na međunarodnim popisima uspostavljenima radi
sprječavanja financiranja terorizma.
(2) Ako je ugovoreno plaćanje premije nakon zaključenja ugovora, osigurateljeva obveza isplate naknade iz osiguranja počinje od dana određenog u ugovoru kao dan početka osiguranja.
(3) Može se ugovoriti i da osigurateljeva obveza počinje od trenutka zaključenja ugovora o osiguranju.
(4) Ako ugovaratelj osiguranja premiju koja je dospjela nakon zaključenja ugovora ne plati do dospjelosti, niti to učini neka druga zainteresirana osoba, ugovor o osiguranju prestaje istekom roka od 30 dana od dana kad je ugovaratelju osiguranja uručeno osigurateljevo preporučeno pismo s obavijesti o dospjelosti premije, time da taj rok ne može isteći prije proteka 30 dana od dospjelosti premije.
(5) U svakome slučaju ugovor o osiguranju prestaje ako premija ne bude plaćena u roku jedne godine od dana dospjelosti.

Članak 11. Otkaz ugovora
(1) U slučaju otkaza ugovora o osiguranju, na sve turističke paket aranžmane koji su zaključeni do isteka otkaznoga roka, koji su prijavljeni osiguratelju i za koje je osiguratelju plaćena premija, primjenjivat će se odredbe ovih Uvjeta.
(2) Osiguratelj može raskinuti ugovor o osiguranju bez otkaznoga roka u sljedećim slučajevima:
a) ako ugovaratelj osiguranja ne ispunjava svoje
obveze prema osiguratelju ili prema vjerovniku jamstva ili kad osiguratelju daje netočne podatke;
b) ako ugovaratelj osiguranja prekrši odredbe iz čl. 8. ovih Uvjeta;
c) kada dođe do dalekosežnog narušavanja obostranih ugovornih povjerljivih odnosa;
(3) u ostalim slučajevima osiguranje prema ovim uvjetima prestaje raskidom ugovora o osiguranju sukladno odredbama čl. 9. i 10. ovih Uvjeta.
Završne odredbe

Članak 12. – MIRNO RJEŠAVANJE SPORA
(1) Strane su suglasne sve sporove proizašle iz odnosa osiguranja nastojati rješavati mirnim putem.
(2) Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, te korisnik osiguranja obvezni su o svim spornim pitanjima, pritužbama i nesporazumima proizašlim iz odnosa osiguranja bez odgađanja izvijestiti osiguratelja.
(3) Obavijesti iz stavka 2. ovog članka, podnositelji dostavljaju u pisanom obliku, iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi sadržaj obavijesti, potpis podnositelja obavijesti i vrijeme slanja obavijesti.
(4) Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pred jednom od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj (primjerice, pri Hrvatskom uredu za osiguranje, pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, ili Hrvatskoj udruzi poslodavaca).

Članak13. – SANKCIJSKA KLAUZULA
(1) Osiguratelj ne pruža pokriće osiguranja te nema obvezu plaćanja potraživanja, plaćanja zahtjeva ili plaćanja bilo kakvih drugih pogodnosti, bez obzira na
odredbe ugovora o osiguranju, ako bi takva isplata po zahtjevu ili plaćanje bilo kakvih drugih pogodnosti
izložilo osiguravatelja bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima na osnovu rezolucija Ujedinjenih naroda, trgovinskim ili ekonomskim sankcijama, kršenju zakona te propisa Europske unije, Velike Britanije ili Sjedinjenih Američkih Država. godine.
Isključenje – štete nastale kao posljedica bolesti pandemijskih razmjera sukladno proglasu i kriterijima nadležnog tijela (nadležno ministarstvo, nadležni ministar, svjetska zdravstvena organizacija itd.)

Članak 14.Teritorijalno pokriće
Teritorijalno pokruće cijeli svijet uz isključenja Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

Članak 15. Nadzor osiguratelja
(1) Za nadzor osiguratelja nadležna je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
*Za preračunavanje je primijenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK