Uvjeti za osiguranje jamčevine za turističke paket aranžmane

Triglav osiguranje d.d.
Antuna Heinza 4, Zagreb

UVJETI OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA PAKET ARANŽMANA ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Osiguratelj – društvo za osiguranje s kojim je ugovaratelj osiguranja sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti organizatora paket aranžmana
Ugovaratelj osiguranja – osoba koja s osigurateljem sklapa ugovor o osiguranju

Osiguranik – pravna ili fizička osoba koja pruža usluge organiziranja paket aranžmana uz prethodno pribavljeno rješenje sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu

Putnik – osoba koja pribavlja turističku uslugu, osoba za čiji račun i/ili u čije ime se pribavlja turistička usluga ili bilo koja osoba na koju se prenese pravo korištenja turističke usluge

Paket aranžman (paušalno putovanje) – unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga što čine cjelinu, a pružaju se u vremenu od 24 sata ili uključuju bar jedno noćenje, te se prodaju po ukupnoj unaprijed utvrđenoj (paušalnoj) cijeni

Iznos osiguranja – najviši iznos obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju

Premija – iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguratelju  temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju

Članak 1. Predmet osiguranja
1. Predmet osiguranja je sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ugovorna odgovornost osiguranika za štete koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.
2. Predmet osiguranja nije odgovornost za štete prouzročene neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na organizaciju kongresa i poslovnih putovanja.

Članak 2. Osigurani slučaj i serijske štete
1. Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom iz kojega za osiguranika nastane ili bi mogla nastati obveza naknade štete.
2. Više štetnih događaja koji su posljedica istog uzroka smatraju se jednim osiguranim slučajem. Jednim osiguranim slučajem smatra se i više šteta čiji nastanak je posljedica jednog, jedinstveno određenog uzroka, bez obzira na broj oštećenih osoba.

Članak 3. Oštećena osoba
1. Oštećena osoba u smislu ovih Uvjeta je isključivo putnik.
2. Oštećenim osobama ne smatraju se:
§ Ugovaratelj osiguranja i osiguranik;
§ Suvlasnik ugovaratelja osiguranja ili osiguranika;
§ Zaposlenik osiguranika, bračni drug, roditelji i djeca
osiguranika, odnosno suvlasnika osiguranika kao i
druge osobe koje s osiguranikom, odnosno
suvlasnikom osiguranika žive u zajedničkom
kućanstvu i koje je dužan uzdržavati
§ Osobe kojima je osiguranik povjerio izvršenje
usluga prijevoza, smještaja ili drugih usluga
vezanih za izvršenje paket aranžmana;
§ Osobe kojima prouzročena šteta proizlazi iz
osiguranikove izvanugovorne odgovornosti za
štetu.

Članak 4. Iznos osiguranja
Minimalni iznos osiguranja je 39.816,84 EUR (300.000,00 *HRK) po jednom osiguranom slučaju umanjen za iznos franšize.

Članak 5. Agregatni limit
Agregatni limit predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve nastale unutar jednengodine osiguranja i mora biti upisan u policu osiguranja.

Članak 6. Franšiza (učešće u šteti)
U svakoj šteti osiguranik sudjeluje s iznosom obvezne minimalne franšize. Minimalna franšiza je 2.654,46 EUR (20.000,00 HRK*) po jednom osiguranom slučaju. Franšiza mora biti upisana u policu osiguranja.

Triglav osiguranje d.d.
Antuna Heinza 4, Zagreb

Članak 7. Opća isključenja iz osiguranja

Osiguranje se ne odnosi na štete:
1. zbog ugovornog proširenja odgovornosti osiguranika i na slučajeve kad po zakonu ne odgovara;
2. zbog zahtjeva za smanjenje cijene paket aranžmana ako
su usluge iz istog nepotpuno ili neuredno izvršene;
3. uslijed propusta u nuđenju putniku mogućnosti sklapanja ugovora o osiguranju tijekom paket aranžmana za sljedeće rizike:
§ posljedice nesretnog slučaja i bolesti na putovanju;
§ oštećenja i gubitka prtljage;
§ dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;
§ otkaza putovanja;
§ troškova pomoći i povratka putnika u mjesto
polazišta u slučaju nesretnog slučaja i bolesti;
4. koje su pokrivene drugim ugovorima o osiguranju, posebno obveznim osiguranjima u prometu;
5. uslijed insolventnosti, prekida ili obustave rada odnosnonaktivnosti osiguranika;
6. uslijed bavljenja ekstremnim sportovima (kao primjerice padobransko jedrenje, skakanje s užetom, splavarenje i
sl.);
7. zbog i u svezi plaćanja usluge paket aranžmana, a naročito proizašle iz grešaka i propusta u informatičkoj tehnologiji kao i štete proizašle iz korištenja iste;
8. zbog propusta počinjenih namjerno ili uslijed grube nepažnje osiguranika ili njegovog zaposlenika;
9. zbog neispunjenja zakonskih ili ugovornih obveza putnika;
10. zbog terorizma, rata, manifestacija, nasilnog djelovanja snaga državne vlasti ili nasilnog djelovanja protiv državne vlasti i njenih organa, štrajkova i prekida rada;
11. uslijed onečišćenja okoline;
12. uslijed osiguranikovog davanja pogrešne informacije putniku usmenim putem;
13. uslijed prijevare i drugih kaznenih djela;
14. uslijed prijetnji i/ili prisile;
15. uslijed novčane kazne (globe) koju je dužan platiti osiguranik ili putnik;
16. uslijed prekoračenja procijenjene visine troškova ili kamatnih stopa.

Članak 8. Obveze osiguranika
1. Osiguranik je dužan poduzeti sve propisane, ugovorene i ostale potrebne radnje koje služe razrješavanju uzroka, tijeka i posljedica osiguranog slučaja kao i ograničenju posljedica nastale štete.
2. Osiguranik je dužan bez odlaganja pisanim putem, a po potrebi i usmeno, obavijestiti osiguratelja o bilo kojem događaju ili okolnosti koji mogu dovesti do postavljanja odštetnog zahtjeva prema njemu ili osiguratelju a u smislu utvrđenja njegove odgovornosti.
3. Osiguranik nije ovlašten bez prethodne pisane suglasnosti osiguratelja izjašnjavati se o zahtjevu za naknadu štete, a osobito ga nije ovlašten u potpunosti ili djelomično priznati, o njemu se nagoditi ili izvršiti isplatu osim ako se prema činjeničnom stanju nije moglo odbiti priznanje, nagodba ili isplata a da se time ne učini očita nepravda. Ako je osiguranik u zabludi smatrao da postoji njegova odgovornost ili da su ispravno utvrđene činjenice, to ga neće opravdati.
4. Ako se osiguranik ne pridržava obveza iz ovog članka dužan je snositi štetne posljedice i naknaditi osiguratelju štetu koja mu zbog toga nastane.

Članak 9. Pravna zaštita
1. Obveza osiguratelja na pružanje pravne zaštite obuhvaća:
§ ispitivanje odgovornosti osiguranika za nastalu
štetu;
§ vođenje spora ako oštećeni ostvaruje pravo na
naknadu štete u parničnom postupku neposredno
protiv osiguratelja;
§ davanje u ime osiguranika svih izjava koje smatra
korisnim za obranu od neosnovanog zahtjeva za
naknadu štete.
2. Osiguratelj se može pridružiti osiguraniku u parnici koja je protiv njega pokrenuta, u svojstvu umješača ili uz suglasnost parničnih stranaka, a sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku, stupiti u parnicu kao stranka umjesto osiguranika.
3. U slučaju da osiguratelj na ime naknade štete isplati iznos osiguranja prije pokretanja spora, prestaje i njegova obveza na pravnu zaštitu.

Triglav osiguranje d.d.
Antuna Heinza 4, Zagreb

Članak 10. Naknada štete
1. Osiguratelj je dužan naknadu iz osiguranja isplatiti u roku od 14 dana od dana kada je dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio. Ako je za utvrđivanje postojanja obveze osiguravatelja ili njezina iznosa potrebno stanovito vrijeme, osiguratelj je dužan naknadu iz osiguranja isplatiti u roku od 30 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva ili ga u istom roku obavijestiti da njegov zahtjev nije osnovan.
2. Osiguratelj isplaćuje naknadu iz osiguranja na temelju:
§ priznanja koje je dao ili odobrio;
§ nagodbe koju je sklopio ili odobrio;
§ sudske odluke, ali najviše do iznosa visine obveze iz
ugovora o osiguranju.
3. Osiguratelj je ovlašten da na ime naknade osiguraniku položi iznos osiguranja umanjen za iznos franšize te se u tom slučaju oslobađa svih obveza i postupaka u svezi s osiguranim slučajem.
4. Osiguratelj sudjeluje u deponiranju radi osiguranja naknade štete koje bi osiguranik bio dužan deponirati na osnovi zakonskih propisa ili sudske odluke i to najviše do iznosa visine njegove obveze na naknadu štete.
5. Ako je osiguratelj obvezan platiti na ime naknade štete rentu, a kapitalizirana vrijednost rente prelazi iznos osiguranja umanjen za iznos franšize, ili ostatak iznosa osiguranja po odbitku drugih davanja i franšize u svezi s istim osiguranim slučajem, dugovana renta će se naknaditi samo u omjeru između visine obveze osiguratelja, odnosno njezinog ostatka i kapitalizirane vrijednosti rente.
6. Ako se osiguratelj protivi prijedlogu osiguranika da se o zahtjevu za naknadu štete nagodi, te ako ishod spora bude nepovoljniji od predložene nagodbe, dužan je platiti naknadu, u visini iznosa osiguranja umanjena za iznos franšize, kamate i troškove pa i onda kada prelaze iznos osiguranja.

Članak 11. Naknada troškova postupka
1. Osiguratelj naknađuje sve troškove parničnog postupka ukoliko je sam vodio spor ili je dao suglasnost osiguraniku na vođenje spora pa i onda kada zahtjev za naknadu štete nije bio osnovan.
2. Ako je parnica vođena bez znanja i suglasnosti osiguratelja, osiguranjem su pokriveni troškovi spora ukoliko zajedno s naknadom štete ne prelaze iznos osiguranja umanjen za iznos franšize.
3. Osiguratelj snosi troškove branitelja u kaznenom postupku pokrenutom protiv osiguranika zbog događaja koji bi mogao imati za posljedicu postavljanje zahtjeva za naknadu štete na temelju odgovornosti pokrivene osiguranjem i to samo izuzetno, ako je upoznat s izborom branitelja, i prihvati da snosi troškove. Troškove kaznenog postupka, kao i troškove zastupanja oštećenog u
izvansudskom postupku rješavanja sporova osiguratelj ne naknađuje.
4. Kada izvrši svoju obvezu isplatom iznosa osiguranja umanjen za iznos franšize, osiguratelj se oslobađa daljnjih davanja na ime naknade i troškova po jednom osiguranom slučaju.

Članak 12. Neposredni zahtjev oštećene osobe
1. Ako oštećena osoba zahtjev ili tužbu za naknadu štete usmjeri samo prema osiguratelju, osiguratelj će o tome izvijestiti osiguranika i pozvati ga da mu pruži sve potrebne podatke i da sam osiguranik poduzme mjere radi zaštite svojih interesa.
2. Ukoliko se u slučaju iz prethodnog stava osiguratelj odluči isplatiti naknadu oštećenom, u potpunosti ili djelomično, dužan je o tome izvijestiti osiguranika.
3. Oštećena osoba može zahtijevati neposredno od osiguratelja naknadu štete za koju odgovara osiguranik, ali najviše do iznosa osigurateljeve obveze.

Članak 13. Plaćanje premije
1. Premija se plaća prilikom sklapanja ugovora u pravilu odjednom, a može se plaćati i u ugovorenim rokovima.
2. Na iznos premije koji se plaća u ugovorenim rokovima može se naplatiti ugovorena kamata.

Članak 14. Teritorijalna valjanost osiguranja

Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na području koje je upisano na polici osiguranja. Ukoliko područje važenja nije upisano u policu osiguranja, smatra se da je područje važenja Europa.

Triglav osiguranje d.d.
Antuna Heinza 4, Zagreb

Članak 15. Izvansudsko rješavanje sporova
Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz ugovora o osiguranju zaključenom prema Uvjetima osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana, prvenstveno će sve svoje eventualne sporove sa osigurateljem, koji proizlaze ili su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju, nastojati riješiti sporazumno, sukladno pravilima postupka osiguratelja o izvansudskom rješavanju sporova.

Članak 16. Nadležnost u slučaju spora
U slučaju da strane iz članka 15. stavak (1) ne uspiju riješiti spor proizišao iz primjene Uvjeta osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana na način opisan u prethodnom članku, nadležan je stvarno nadležni sud prema mjestu sklapanja ugovora o osiguranju. Klauzula o obaviještenosti ugovaratelja osiguranja Sukladno odredbi članka 89. Zakona o osiguranju (Narodne
novine br. 151/05) Triglav osiguranje d.d. kao osiguratelj prije ugovaranja osiguranja obavještava ugovaratelja osiguranja o sljedećim podacima:

Tvrtka osiguratelja glasi: Triglav osiguranje dioničko društvo za osiguranje, sa sjedištem u Ulici Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb;

Uvjeti pod kojima se zaključuje ovo osiguranje navedeni su u priloženoj Ponudi/Polici osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula o obaviještenosti ugovaratelja osiguranja (dalje: Klauzula).
Mjerodavno pravo utvrđeno je Ponudom/Policom osiguranja i pripadajućim uvjetima osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula;
Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju navedeno je u priloženoj Ponudi/Polici osiguranja, čiji je sastavni dio ova
Klauzula;
Pravila i uvjeti za odstupanje od ugovora navedeni su u
priloženoj Ponudi/Polici osiguranja, čiji je sastavni dio ova
Klauzula;
Visina premije osiguranja i način plaćanja navedeni su u
priloženoj Ponudi/Polici osiguranja;
Sukladno odredbi članka 40. st. 1a Zakona o porezu na
dodanu vrijednost PDV se ne obračunava.
Pisana ponuda učinjena osiguratelju za sklapanje ugovora o
osiguranju veže ponuditelja, ako on nije odredio kraći rok, za
vrijeme od osam dana otkad je ponuda prispjela
osiguratelju;
Ponuditelj ima pravo opoziva ponude u roku iz prethodne točke. Ako osiguratelj u roku iz prethodne točke ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će se da je prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen;

Rješavanje sporova
Strane su obvezne sve sporove proizašle iz odnosa osiguranja rješavati mirnim putem,
Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, te korisnik osiguranja obvezni su o svim spornim pitanjima, pritužbama i nesporazumima proizašlim iz odnosa osiguranja bez odgađanja izvijestiti osiguratelja,
Obavijesti iz podtočke 2. ove točke Klauzule, podnositelji dostavljaju u pisanom obliku, iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi sadržaj obavijesti, potpis podnositelja obavijesti i vrijeme slanja obavijesti, Osiguratelj će zaprimljeni prigovor iz podtočke 2. ove točke uputiti drugostupanjskoj komisiji. Drugostupanjska komisija osiguratelja sastoji se od dva (2) člana, od kojih je najmanje
jedan (1) diplomirani pravnik. Odgovor drugostupanjske komisije dostavlja se podnositelju prigovora u pisanom obliku bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja prigovora,

Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje pred jednom od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj (primjerice, ali ne isključivo, pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu ili Hrvatskoj udruzi
poslodavaca). Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, stranke su ovlaštene pokrenuti sudski postupak,

U slučaju da se unatoč nastojanja sporazumnog rješavanja spora sukladno gornjem opisu obveznog postupanja ne uspije postići mirno rješenje spora, se za sudske sporove ugovara mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu; Nadzorno tijelo nadležno za nadzor društava za osiguranje je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, ul. Račkog 6,10000 Zagreb.
*Za preračunavanje je primijenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK