Opći uvjeti najma

1.Unajmljeno vozilo mogu voziti osobe starije od 21 godine, koje posjeduju vozačku dozvolu najmanje 2 godine.
Unajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano, prometovati ili biti voženo :
a) od osobe koja nije navedena na najamnom ugovoru
b) za plaćeni prijevoz putnika i robe,
c) za bilo koje takmičenje, brzinske probe ili trke,
d) za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta,
e) pod djelovanjem alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova,
f) kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom,
Gornja se ograničenja zbrajaju i svako od njih vrijedi za svaku upotrebu unajmljenog vozila. TERRA TRAVEL D.O.O. Rent a car odbija odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bi bilo prouzročeno nepoštivanjem gornjih zabrana.

2. Dostava i vraćanje unajmljenog vozila – Vozilo je cijelo vrijeme neotuđivo vlasništvo TERRA TRAVEL D.O.O. i dostavljeno je u dobrom mehaničkom stanju. Unajmljivač će vozilo vratiti zajedno sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na ugovoru u istom stanju kao kod preuzimanja, osim normalnog trošenja, u mjestu i na datum koji su navedeni u ugovoru o najmu.

3. Unajmljivač će račun platiti odmah na mjestu primopredaje vozila, kao što je dogovoreno u ugovoru o najmu na zahtjev, sve vrijeme, dodatne i druge troškove, koji su unaprijed dogovoreni u ovom ugovoru o najmu. Iznos se mora podmiriti u kunama i u skladu s cjenikom u vrijeme sklapanja ugovora o najmu.

4. Produženje najma – Kada unajmljivač želi produžiti najam, o tome mora 1 dan unaprijed obavijestiti TERRA TRAVEL D.O.O. Rent a car. U slučaju neispunjavanja ovog uvjeta, smatra se da je unajmljivač protupravno prisvojio vozilo, te ga je TERRA TRAVEL D.O.O. Rent a car dužan prijaviti tužilaštvu.

5. Gorivo – Gorivo nije uključeno u cijenu najma. Vozilo se dostavlja i mora biti vraćeno sa punim spremnikom goriva. U protivnom se zaračunava naknada za punjenje goriva i gorivo koje nedostaje spremniku po važećem cjeniku.

6. Održavanje – Unajmljivač se obvezuje da će brinuti za vozilo i redovito pregledati stanje ulja u motoru, automatskom mjenjaču, ako isti postoji u unajmljenom vozilu, vode u hladnjaku i akumulatoru te pravilan pritisak zraka u gumama. Ulje motora se mora mijenjati svakih 10000 km. Troškovi će se unajmljivaču priznati uz predočenje računa dotičnog poduzeća. Unajmljivač je dužan platiti sva oštećenja prouzročena nedovoljnim održavanjem.

7. Kvarovi – Popravci ili zamjena dijelova vozila mogu se izvršiti samo u ovlaštenim poduzećima po prethodnom odobrenju poslovnice koja je vozilo dala najau m. Povrat troškova uz predočene račune poduzeća koje je popravak izvršilo i uz obavezno donošenje zamijenjenih dijelova. Ukoliko je popravak izvršen izvan poduzeća i nisu donijeti zamijenjeni dijelovi, troškovi se ne priznaju! Ako se kod vraćanja vozila ustanovi, da je bilo koji dio vozila ili opreme bio promijenjen odnosno izgubljen, stranci se naplati šteta u visini trostruke tržišne cijene promijenjenog ili izgubljenog dijela opreme koja vrijedi na dan vraćanja vozila.

8. Osiguranje putnika u TRIGLAV OSIGURANJE D.D., Antuna Heinza 4 10000 Zagreb, Podružnica Rijeka; Eramza Barčića 3, 51000 Rijeka; tel. +385 51 358 311; e-mail: rijeka@triglav-osiguranje.hr, OIB: 29743547503 polica br. 990007053924 – osigurani su unajmljivač ili ovlašteni vozač kao i njegova rodbina do visine police osiguranja za štetu uslijed smrti ili tjelesnih povreda, koje zadobiju kod upotrebe vozila, ako za nesreću nije odgovorna druga osoba.

9. Osiguranje vozila – Sva vozila u vlasništvu TERRA TRAVEL D.O.O. osigurana su u TRIGLAV OSIGURANJE D.D.;polica br.990007053924 protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi. Osiguravajuće društvo pokriva štetu koju su prouzročila osobna vozila i teretna vozila do visine polica osiguranja. Visina odbitne franšize je ovisna o tipu vozila. U slučaju štetnog događaja za koji je kriv, unajmljivač je dužan platiti štetu do visine pune vrijednosti vozila. Izbjegavanje plaćanja pune vrijednosti vozila unajmljivač pridobiva plaćanjem dnevnog dodatka za svakih 24 sata upotrebe vozila unaprijed, po važećem cjeniku. Osiguranje ni u kom slučaju ne pokriva oštećenje guma, stakala ili uljnog korita. Ta oštećenja unajmljivač snosi sam.

10. Požar ili krađa – Unajmljivač odgovara za gubitak ili štetu na unajmljenom vozilu, ako je do požara ili krađe došlo zbog krivnje ili zbog velike nemarnosti unajmljivača ili ako je unajmljivač na bilo koji način kršio odredbe ovog ugovora.

11. Nesreća – O svakoj nesreći mora se odmah obavijestiti najbliža Policijska uprava i poslovnica TERRA TRAVEL D.O.O. koja je vozilo izdala. Potrebno ja ispuniti poseban obrazac-izvještaj o nesreći i istog poslati poslovnici koja je izdala vozilo. Unajmljivač se obvezuje da će surađivati s TERRA TRAVEL D.O.O. u istrazi i postupku odnosne nesreće. Ukoliko unajmljivač ne ispuni uvjete iz ovog člana, dužan je troškove prouzročene nesreće snositi sam.

12. Gubitak vlasništva – TERRA TRAVEL D.O.O. ne odgovara za osobno vlasništvo unajmljivača ili osobno vlasništvo druge osobe, koju je ostavio u ili na unajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama TERRA TRAVEL D.O.O. Unajmljivač se potpisom ovog ugovora izričito odriče svakog zahtjeva koji bi proizašao zbog spomenutih gubitaka i sa njima povezanim štetama.

13. Unajmljivač odgovara za prometne prekršaje i poslije završenog najma. Obračun vrijedi poslije konačnog pregleda.

14. U SLUČAJU SPORA DOGOVORENA JE NADLEŽNOST SUDA U ZADRU.

VAŽNO !
U SLUČAJU KVARA NA VOZILU U INOZEMSTVU, UNAJMLJIVAČ JE DUŽAN KONTAKTIRATI TERRA TRAVEL D.O.O. Rent a car U VEZI POPRAVKA. U SUPROTNOM RAčUN ZA POPRAVAK PRIZNAJE SE U VISINI PROTUVRIJEDNOSTI U KUNAMA. PROMIJENJENI DIO SE MORA VRATITI KOD PODNOŠENJA RAČUNA. KOD PRIJELAZA DRŽAVNE GRANICE MORA SE CARINI DATI POTVRDITI RAČUN ZA POPRAVKE VOZILA.